Politica GDPR – cookies – utilizarea site-ului

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în Cadrul Serviciilor Psihologice Oferite Online și Offline

1.1Capitolul I. Definiții

1.Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală.

De asemenea, pot fi prelucrate offline (doar în format scriptic) o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (CNP, data nașterii, data și motivul ultimei examinări psihologice).

În cadrul testarii si interventiei psihologice vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, domiciul, numar de telefon, adresa de email, vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația, precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate atat cu ocazia intervievarii si testarii psihologice, cat si ulterior pe parcursul etapelor de interventie.

2.Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează  datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.

Persoana vizată sunteți Dumneavoastră;

Cel care utilizează datele Dvs. personale este Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana denumit Operator.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este funizarea serviciilor psihologice:

1.Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana: servicii psihologice personalizate in specializările Psihologie Clinică și Psihoterapie( Evaluare Psihologică și Psihodiagnostic, Expertiză Psihologică, Intervenție Psihologică Primară și Specializată ).

Operatorul  stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și Cabinet Individual de Psihologie Muscă Cristiana, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece rezultatele testării pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator.

Date identificare Operator: CABINETUL INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE Muscă Cristiana cu sediul social și punctul de lucru în municipiul Botoșani, Strada Doboșari Nr.90 reprezentat de psiholog cu drept de liberă practică Muscă Cristiana, cod RUP 06123, date de contact: mmcpsi2000@gmail.com telefon: 0726608773.

În cazul în care, în procesul de evaluare/intervenție psihologică este nevoie de analiza automată a unor date si probe psihologice furnizate de Dvs., voi apela la ajutorul unor alte entități care vor avea calitatea de Persoane Împuternicite; acestea oferă servicii online de administrare și scorare automată. Schimbul de informații cu aceste entităti se va face doar în baza unui acord de confidențialitate anexat contractului de prestari servicii, aceasta prelucrează datele Dvs. doar în scopul convenit de către dumneavoastră sau în scop statistic/ de cercetare.

Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele Dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului, aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunii de testare psihologică.

Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele evaluării/testării Dvs. sunt divulgate doar persoanei vizate. In cazul serviciilor online de testare, scorare, rezultatele pot fi divulgate si persoanei împuternicite (dezvăluirea către persoana împuternicită se realizează automat, fără intervenția vreunei persoane, prin participarea la testarea online).

Informațiile despre Dvs. pot fi furnizate la cerere catre Poliție, Instanțe Judecătorești si Parchetul General dar și unor instituții si organe abilitate conform legii, in urma unei cereri depuse de acestea, în condițiile legii.

Nu punem la dispozitia terților liste cu adrese de email in scopul obținerii de foloase materiale.

1. Consimțământul dumneavoastră înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

2. Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. In cazul prelucrării online a informațiilor, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul dumneavoastră psihologic având în vedere caracteristicile evaluate.

1.1 Capitolul II. Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:

Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale, în vederea emiterii unor Rapoarte/Fișe Psihologice sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau starea dumneavoastră de sănătate mentală;

Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală sau de analiză a necesității unei intervenții psihologice, având în vedere caracteristicile dumneavoastră psihologice, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;

Realizarea unei intervenții de psihoterapie sau consiliere psihologică, în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;

Evaluarea psihosomatică a pacienților minori (elevi) si/sau a persoanelor cu cerințe educative speciale;

Evaluarea comportamentului simulat sau evaluare psihologică pentru investigarea particularităților psihologice ale făptuitorilor, suspecților, martorilor, cu relevanță pentru diagnoza actului infracțional.

1. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către Operator se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialiștilor desemnați de Operator din cadrul cabinetului psihologic.

2. În cazul documentelor online care pot fi accesate direct din pagina  https:/psiholog1Botosani , simpla înregistrare valorează consimțământ și presupune acceptarea prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal și a termenilor și condițiilor Google 

Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor solicitate și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 5 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

1. Stocarea datelor offline se realizează de către Operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare, accesul la aceste date si informatii fiind exclusiv psihologului Muscă Cristiana care-și asumă obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. De asemenea, pentru a reduce la minimum orice risc privind dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către Operator în condiții de securitate.

2. Prin vizitarea site-ului psiholog1botosani.ro și accesarea serviciilor psihologice, ne furnizați informații personale. Ca vizitator deveniți persoană vizată, puteți fi identificat prin alte categorii de date decat cele menționate in Capitolul 1. Definitii. Date cu caracter personal, respectiv nume user/ abonat la Newsetter, date de localizare : adresa IP sau geolocație.

Colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocație) se face in scopul de a oferi o experiența de browsing îmbunătățită și pentru statistici în vederea îmbunătățirii prezentei în mediul online a site-ului. Aceasta se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specifice și nu permite întotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoana).

1. În cazul în care, în calitate de persoană vizată/pacient/ persoană supusă evaluării psihologice și programelor de intervenție psihologică și tratament/specialist voluntar, ați optat ca serviciile psihologice să fie prestate on-line prin intermediul site-urilor si aplicațiilor care presupun înregistrare video/ accesare web-cam (Facebook, Twitter, Whatapp, LinkedIn, Zoom), prin inițierea acțiunii sunteți de acord în mod implicit cu prelucrarea datelor biometrice (imagine facială, voce).

1.2 Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor.

1. Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dvs. personale;

2. Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

4. Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

5. Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

6. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

7. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

8. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul Dvs., il puteti retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

9. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

10. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite oricand un email cu solicitările la adresa mmcpsi2000@gmail.com sau depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă (ANSPDCP)